Rekvalifikační kurz pro odbornou veřejnost - Komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami

Akademický rok 2023/2024: kurz nenabízíme

 

 

Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze připravil v rámci rozvojového projektu MŠMT (2008/CSM 45) nový akreditovaný tlumočnický kurz pro odbornou veřejnost, pracovníky státní správy, policie, zdravotnických a sociálních zařízení a neziskových humanitárních organizací, kteří přicházejí při úředních jednáních do styku z cizinci (žadatelé o azyl, přistěhovalci, turisté) a s národnostními menšinami na území České republiky, a neobejdou se bez tlumočení.
V podmínkách České republiky tuto činnost pro humanitární účely vykonávají často lidé bez potřebných znalostí a dovedností, mj. také proto, že profesionální tlumočníci nejsou v daný okamžik vždy k dispozici.
Nabízený kurz má společný modul, jehož cílem je poskytnout odborný vhled do sociálně-psychologických, právních a kulturních aspektů tohoto typu zprostředkované komunikace, a modul specifický, jehož cílem je základní průprava tlumočníků, odborné veřejnosti, pracovníků státní správy, eventuálně dobrovolníků pro tzv. komunitní tlumočení. Plánovaný rozsah kurzu je cca 40-60-85 vyučovacích hodin formou 10-14 půldenních výukových kontaktních bloků a průběžný e-learning (dalších cca 10-30-40 hodin samostudia).
Účastníci kurzu se seznámí s rolí tlumočníka a s etickými požadavky na vykonávání této profese, naučí se řešit případné krizové situace a vyhnout se eventuálnímu konfliktu. Dále se naučí využívat odpovídajícím způsobem různé tlumočnické techniky, včetně techniky tlumočnického zápisu.
Dle potřeby a zájmu je nabídka cizích jazyků v jednotlivých kurzech aktualizována. Kurz je rovněž nabízen i s menším počtem hodin (40+10) tzv. "A" jazykově, tj. pouze česko-česky, kde se účastníci soustředí na jednotlivé tlumočnické strategie, dovednosti a znalosti bez vazby na další jazyk. Nabízený kurz byl vyvíjen ve spolupráci se zahraničními vzdělávacími a profesními organizacemi a institucemi, které se tímto vzděláváním a typem tlumočení již delší dobu zabývají.
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu a složení závěrečných zkoušek budou účastníci schopni pomáhat jako komunitní tlumočníci především při jednání na úřadech, na policii, v nevládních a neziskových organizacích a v sociálních a zdravotnických zařízeních.

 

 

 

 

 

 


Předběžný program kurzu:
Minimum cca 40-60 kontaktních vyučovacích hodin: 10 modulů povinných (po 6 vyučovacích hodinách,respektive 6 nebo 2 hodinách v případě češtiny) + 4 moduly volitelné (tj. + 24 hodin nebo 8 hodin v případě češtiny) + min. 10-30 hodin a max. 40 hodin e-learning (kalkulace cca 3 hodiny samostudia na modul).
Termín konání: pátek odpoledne (cca 13.00 - 18.30).

Moduly (společné / povinné / specifické - dle jazykových kombinací / a volitelné ):
Společné moduly:

 1. Etika a etiketa (role tlumočníka, normy, očekávání klientů a objednavatelů) - 6 hod.
 2. Komunikativní dovednosti (vedení rozhovorů, zvládání konfliktních situací a stresu) - 6 hod.
 3. Kulturní rozdíly - 6 hod.
 4. Úvod do tlumočení,strategie a techniky, paměťová cvičení Č-Č 6 hod.
 5. Konsekutivní tlumočení se zápisem (notací) - 11 hod. (6+5)
 6. Tlumočení z listu, práce s textem - 3 hod (1+2).
 7. Tlumočení simultánní bez technického zařízení neboli šušotáž - 4 hod.

Tematické moduly**:

 1. Tematický modul: školství, občanská společnost, každodenní život (2+4 hod)
 2. Tematický modul: zdravotnictví, základní pojmy z medicíny (pohotovost, zubní lékař, pediatrie, obvodní lékař) (2+4 hod)
 3. Tematický modul: Ústavní systém ČR, přehled legislat., exekutivních a soudních orgánů, problematika voleb (2 + 4 hod)
 4. Tematický modul: Azylové právo, problematika uprchlíků, činnost cizinecké policie (2 + 4 hod)
 5. Tematický modul: Pracovní právo, sociální zabezpečení, pracovní úřady, Česká správa sociálního zabezpečení (2+4 hod)
 6. Tematický modul: Živnostenské úřady, matriční úřady (2+4 hod)
 7. Tematický modul: Finanční úřady, daňové právo a daňové řízení, Celní správa. (2+4 hod)
Každý tematický modul představuje část společnou: 2 hodinovou přednášku na dané téma a poté modul specifický: 2 x 2 vyučovací hodiny praktické výuky po jazykových skupinách na materiálech dané oblasti (rozšiřování slovní zásoby, hraní rolí).
Do budoucna se počítá i s méně rozšířenými jazyky v ČR.
** účastník kurzu si zvolí 3 povinné tematické moduly, dle zájmu může zapsat i další. Viz nabídka v přihlášce.

 

Cena kurzu: 10 základních modulů:
tj. 7společných modulů +3 tematické, včetně e-learningu): 18.000,-Kč*
(snížená cena: 10.000,-Kč v případě účasti v kurzu pouze se samotnou češtinou+e-learning)
(další tematický modul navíc: + 2000,-Kč, v případě samotné přednášky + 600,-Kč za každý tematický modul navíc) *

* (příslušný tematický modul a konkrétní cizí jazyk se vypisuje, pokud se na něj přihlásí minimálně 6 účastníků. Maximální počet účastníků pro jeden
jazyk je 12. Maximální počet účastníků celého kurzu: 25).V případě zvýšeného zájmu o kurz rozhoduje pořadí přihlášek.

Garant a vedoucí kurzu komunitního tlumočení:

Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Ústav translatologie FF UK Praha
Hybernská 3, 110 00 Praha 1
ivana.cenkova@ff.cuni.cz

tel.sekretariát ÚTRL: 221619512

Na základě požadavků klienta lze dohodnout i některé změny v obsahu a rozsahu kurzu.